logo NOVAQUA s.r.o.
Hlavní stránka ČOV / Vodní díla Reference Prodej MVE Kontakty

ČOV - Čistírny odpadních vod + Servis čistíren odpadních vod

Návrh, dodávka a realizace čistíren odpadních vod včetně záručního a pozáručního servisu. Přesně dle Vašich možností a potřeb. Společnost NOVAQUA je autorizovaným distributorem významného českého výrobce čistíren odpadních vod ENVI-PUR s.r.o.

čistírny odpadní vody Navrhneme Vám vhodný typ čistírny včetně způsobu vypouštění odpadních vod - do vod povrchových nebo podzemních. Zároveň zajišťujeme všechny náležitosti pro povolení a pro realizaci.

Na stránkách výrobce ENVI-PUR jsou uvedeny podrobnější informace k jednotlivým variantám zařízení.

Vedle autorizovaného servisu ČOV výrobce ENVI-PUR s.r.o. provádíme servis, opravy a údržbu čistíren odpadních vod ostatních výrobců. Postaráme se o Vaši čistírnu "od A do Z".

Rybníky, zahradní jezírka, malé vodní nádrže

Příprava a návrh nových nádrží, obnova a legalizace stávajících.

Hospodaření s vodou + "Dešťovka"

Komplexní systém úspory vody Ucelený systém hospodaření s vodou (dešťové srážky, odpadní vody, podzemní voda) za účelem snížení provozních nákladů či zajištění náhradních zdrojů vody.

Vodní díla

Malé vodní elektrárny, jezy, břehové zdi, protipovodňová opatření, rybí přechody, ...

Provozní a manipulační řády

k novým vodním dílům i ke stávajícím (rybníky, nádrže, ČOV, vodovody).

Technicko-bezpečnostní dohled (TBD)

Významnou povinností vlastníků případně stavebníků rybníků, jezů a dalších vodních děl je zajistit technicko-bezpečnostní dohled (§ 59 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav, odstavec 1, písmeno c). Dohledu podléhají hráze s výjimkou příčných staveb v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3, nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 m.

Způsob provádění dohledu je odvislý od kategorizace vodního díla. Rybníky, malé vodní nádrže, jezy apod. jsou většinou ve IV. kategorii. Odpovědnou osobou za technickobezpečnostní dohled je považován vlastník vodního díla, pokud neurčil jinou osobu. Dále je povinen u staveb IV. kategorie přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla jedenkrát za 10 let. Upozorňujeme, že dle zákona o vodách bylo nutné poprvé splnit tuto povinnost do 31. 12. 2011! Doporučujeme neodkládat nápravu s rizikem postihu správním orgánem a dořešit tuto povinnost před jeho kontrolou.

Nabízíme Vám ucelenou službu, která uvede Vaše vodní dílo do řádného stavu včetně zajištění průběžných povinností vlastníka. K dispozici Vám budou pracovníci s dlouholetou praxí v technicko-bezpečnostním dohledu a v realizacích nápravných opatření. Kontaktujte nás pro řešení Vašich potřeb na míru.

Je vhodné zdůraznit, že vlastník vodního díla nese zodpovědnost nejenom za samotné vodní dílo, ale v případě jeho poruchy a protržení způsobené nedostatečnou péčí také za následné škody v území pod hrází (povodňové škody při protržení hráze).

Nejčastější nedostatky a rizika - důsledkem neplnění základních povinností vlastníka vodního díla – rybníku - roste řada rizik způsobených špatným technickým stavem vodního díla a nevhodnými manipulacemi. Mezi technické nedostatky patří především absence bezpečnostního přelivu nebo jeho poddimenzování, poškození či snížení jeho kapacity zárůstem dřevinami a bylinami, poškození či z jiných důvodů nefunkční výpustné zařízení, průlehy či poškození hráze a nadměrné průsaky hrází. U nevhodných manipulací jde většinou o překračování povolené maximální provozní hladiny nebo nerespektování způsobu napouštění a vypouštění rybníku. Při takovém stavu v kombinaci s nepříznivou hydrologickou situací hrozí případné selhání funkčních objektů a následné poškození nebo i protržení hráze a vznik povodňové vlny.